Når Loven er på kant med folket

Det er klart noe er riv og ruskende galt, når en frifinnelse får en tilnærmet samlet nasjon til å gå fra konseptene, slik tilfellet var, da den forsterkede meddomsretten i Borgarting lagmannsrett nettopp frifant tre menn for en dopassistert gruppevoldtekt, etter at de først var blitt idømt seks års fengsel i tingretten – en dom de anket, med tilsidesatt frifinnelse til følge. En frifinnelse lagmannsretten i siste instans altså bekreftet.

Dommen har reist spørsmål om berettigelsen av ordningen som praktiseres i norsk rettspleie, som sikrer tiltalte og fornærmede retten til å bli vurdert av likemenn, altså lekdommere, som, sammen med fagdommerne, avgjør skyldspørsmål og straff.

Det springende punktet i den aktuelle saken, har vært bevisene, og dommernes vurdering derav. De fleste som har lest domspapirene, synes enig om at dommerkollegiets mindretall, som ble tungen på vektskålen, overså vesentlige beviser. Selv for en som ikke har lest papirene (denne bloggeren inkludert), virker det relativt innlysende at den fornærmede faktisk ble voldtatt, ved hjelp av den potensielt dødelige dosen 250 mg MDMA (en vanlig rusdose tilsvarer 100 mg), som alene skulle kvalifisere for år på vann og brød. Teksten fortsetter under bildet.

Norges lover. Bloggers illustrasjon.
Norges lover. Bloggers illustrasjon.

De tiltalte er imidlertid frifunnet, etter tre rettsbehandlinger, uten mulighet for videre anke. Etter loven er de å anse uskyldig, om ikke dermed i folks øyne – noe som naturligvis gir en interessant diskrepans.

Spørsmålet blir om vi skal respektere et slikt rettssystem, eller om lekdommer-ordningen er moden for reform. For det er ingen tvil om at lekdommerne skal speile et tversnitt av folket, for, i den grad det lar seg gjøre, å sikre domsavsigelser som er i tråd med den alminnelige rettsoppfatning.

Det er bare det at det samme tverrsnittet består av mang slags folk, som levner utfallet til pur og ren slump. Kall det gjerne et lotteri. Denne gangen trakk bare ikke fornærmede lykkeloddet.

Det er klart det påkaller spørsmål om hvorvidt et slikt rettsvesen er oss verdig.

Kjør endelig debatt. Jeg kan imidlertid ikke love å ta del i den.

Toppillustrasjon: Fru Justitia. Bloggers tegning.

 

Denne bloggen er blottet for intensjoner om interaksjon, men man fremstår jo nødig feig, så kommentarfeltet er åpent. In general comments are not encouraged, as I rarely have the time to engage in discussions, but please feel free, if you so desire.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s